0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Тропарь и кондак княгине ольге. Святая равноапостольная Ольга: правление, почитание, молитвы

Тропарь и кондак княгине ольге. Святая равноапостольная Ольга: правление, почитание, молитвы

К pила́ми богоpазу́мия впеpи́вши твой ум,/ возлете́ла еси́ пpевы́ше ви́димая тва́pи,/ взыска́вши Бо́га и Твоpца́ вся́ческих,/ и, Того́ обpе́тши, па́ки pожде́ние Кpеще́нием пpия́ла еси́,/ дpе́ва живо́тнаго наслажда́ющися, нетле́нна во ве́ки пpебыва́еши, // О́льго пpисносла́вная.

Ин тропарь, глас 8:

В тебе́, Богому́драя Еле́но, изве́стен спасе́ния о́браз бысть в Ру́сстей стране́, / я́ко, прии́мши ба́ню свята́го Креще́ния, после́довала еси́ Христу́, / творя́щи же и уча́щи, е́же оста́вити и́дольскую пре́лесть, / восприя́ти же попече́ние о души́, ве́щи безсме́ртней, // те́мже и со А́нгелы ра́дуется, равноапо́стольная, дух твой.

Ин тропарь, глас 4:

О ста́вивши лесть и́дольскую, / после́довала еси́ Христу́, Безсме́ртному Жениху́, О́льго Богому́драя, / в Его́же черто́зе ра́дующися, / непреста́нно моли́ся // о чту́щих ве́рою и любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Ин тропарь, еллинский, глас 3:

С вята́я равноапо́стольная избра́ннице Христо́ва, княги́не О́льго, / наро́д твой слове́сным и чи́стым Христо́вым млеко́м напои́вшая, / моли́ся Ми́лостивому Бо́гу, / да прегреше́ний оставле́ние // пода́ст душа́м на́шим.

В оспое́м днесь Благоде́теля всех Бо́га,/ просла́вльшаго в Росси́и О́льгу Богому́друю:/ да моли́твами ея́ / пода́ст душа́м на́шим // грехо́в оставле́ние.

Ин кондак, глас 4:

Я ви́ся днесь благода́ть всех Бо́га, / просла́вльши в Руси́ О́льгу Богому́друю, / моли́твами ея́, Го́споди, / лю́дем пода́ждь // грехо́в оставле́ние.

О свята́я равноапо́стольная вели́кая княги́не О́льго, первоуго́днице Росси́йская, те́плая о нас пред Бо́гом хода́таице и моли́твеннице! К тебе́ прибега́ем с ве́рою и мо́лимся с любо́вию: бу́ди нам во всем ко бла́гу помо́щница и споспе́шница и, я́коже во вре́менней жи́зни тща́лася еси́ просвети́ти пра́отцы на́ша све́том святы́я ве́ры и наста́вити я́ твори́ти во́лю Госпо́дню, та́ко и ны́не, в Небе́сней пребыва́еши све́тлости, благоприя́тными твои́ми к Бо́гу моли́твами вспомоществу́й нам в просвеще́нии ума́ и се́рдца на́шего све́том Ева́нгелия Христо́ва, да преспева́ем в ве́ре, благоче́стии и любви́ Христо́ве. В нищете́ и ско́рби су́щия уте́ши, бе́дствующим пода́ждь ру́ку по́мощи, оби́димыя и напа́ствуемыя заступи́, заблу́дшия от пра́выя ве́ры и ересьми́ ослепле́нныя вразуми́ и испроси́ нам у Всеще́драго Бо́га вся блага́я и поле́зная жи́зни вре́менней и ве́чней, да та́ко благоуго́дне зде пожи́вше, сподо́бимся насле́дия благ ве́чных в безконе́чном Ца́рствии Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же со Отце́м и Святы́м Ду́хом подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О вели́кая уго́дница Бо́жия, богоизбра́нная и богопросла́вленная, равноапо́стольная вели́кая княги́не О́льго! Ты отри́нула еси́ злове́рие и нече́стие язы́ческое, уве́ровала еси́ во Еди́ного И́стиннаго Триипоста́сного Бо́га, и восприя́ла еси́ свято́е Креще́ние, и положи́ла еси́ нача́ло просвеще́нию земли́ Росси́йския све́том ве́ры и благоче́стия. Ты еси́ духо́вная родонача́льница на́ша, ты по Христе́ Спаси́теле на́шем пе́рвая вино́вница просвеще́ния и спасе́ния ро́да на́шего. Ты еси́ те́плая моли́твенница и хода́таица о оте́честве Всеросси́йстем, во́инстве и всех лю́дех. Сего́ ра́ди смире́нно мо́лим тя: при́зри на не́мощи на́ша и умоли́ Премилосе́рдаго Царя́ Небе́снаго, да не прогне­́вается на ны зело́, я́ко по не́мощем на́шим по вся дни согреша́ем, да не погуби́т нас со беззако́ньми на́шими, но да поми́лует и спасе́т нас по ми́лости Свое́й, да всади́т в сердца́ на́ша спаси́тельный страх Свой, да просвети́т Свое́ю благода́тию ум наш, во е́же разуме́ти нам пути́ Госпо́дни, оста́вити стези́ нече́стия и заблужде́ний, тща́тися же во стезя́х спасе́ния и и́стины, неукло́ннаго исполне́ния за́поведей Бо́жиих и уста́вов Святы́я Це́ркве. Моли́, блаже́нная О́льго, Челове­колю́бца Бо́га, да проба́вит нам вели́кую ми́лость Свою́, да изба́вит нас от наше́ствия иноплеме́нных, от вну́тренних нестрое́ний, мятеже́й и раздо́ров, от гла́да, смертоно́сных боле́зней и от вся́каго зла, да пода́ст нам благорастворе́ние возду́ха и плодоно́сие земли́, да сохрани́т страну́ на́шу от всех ко́зней и наве́т вра́жиих, да соблюде́т в судия́х и прави́телех пра́вду и ми́лость, да даст па́стырем ре́вность о спасе́нии пасо́мых, всем же лю́дем споспеше́ние, о е́же усе́рдно слу́жбы своя́ исправля́ти, любо́вь ме́жду собо́ю и единомы́слие име́ти, да на бла́го оте́чества и Святы́я Це́ркве ве́рне подвиза́тися, да воссия́ет свет спаси́тельныя ве́ры в стране́ на́шей во всех конце́х ея́, да обратя́тся к ве́ре неве́рующии, да упраздня́тся вся е́реси и раско́лы. Да, та́ко пожи́вши в ми́ре на земли́, сподо́бимся с тобо́ю ве́чнаго блаже́нства на Небеси́, хва́ляще и превознося́ще Бо́га во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читать еще:  Многие славные чудеса и хождение по водам

В елича́ем тя, / блаже́нная и равноапо́стольная княги́не О́льго, / и чтим святу́ю па́мять твою́, / и́долы попра́вшую// и мно́гия лю́ди росси́йския святы́м Креще́нием просвети́вшую.

В елича́ем тя, / свята́я равноапо́стольная княги́не О́льго, / я́ко зарю́ у́треннюю в земли́ на́шей возсия́вшую / и свет ве́ры Правосла́вныя // наро́ду своему́ предвозвести́вшую.

 • ГЛАВНАЯ
 • КАЛЕНДАРЬ
 • ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
 • НОВЫЙ ЗАВЕТ
 • ПСАЛТИРЬ
 • МОЛИТВОСЛОВ
 • Ц. СЛ. СЛОВАРЬ
 • ТИПИКОН
 • БОГОСЛУЖЕБНЫЙ УСТАВ
 • БОГОСЛУЖЕБНЫЕ УКАЗАНИЯ
 • ТЕКСТЫ СЛУЖБ
 • ТРЕБНИК
 • = МОЛИТВОСЛОВИЯ =
 • * Господу Богу и Кресту
 • * Богородице
 • * Ангелам
 • * Пророкам
 • * Апостолам и равноапостольным
 • * Князьям и царям
 • * Святителям
 • * Мученикам
 • * Преподобным
 • * Праведным, блаженным и безсребренникам
 • * Соборам святых и в Недели
 • * Новомученикам и исповедникам XX века
 • * Общие святым
 • * В различных нуждах
 • * О усопших
 • * Триоди постной
 • * Триоди цветной
 • ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
 • Гостевая книга
 • Вопросы-ответы
 • Просьба о молитве
 • Новости
 • Объявления
 • ПОМОЩЬ САЙТУ

Крещение великой княгини Ольги

Великая княгиня Ольга стала первым правителем Киевской Руси, принявшим христианскую веру. Интересно, что после ее крещения княжеская дружина и весь народ оставались язычниками. Даже сын будущей святой, великий князь Киевский Святослав Игоревич, не был христианином.

Как говорит «Повесть временных лет», Ольга крестилась в 957 году в столице Византии — Константинополе. Она отправилась туда, поручив Киев сыну Святославу, который к тому времени подрос и мог управлять государством. В Царьграде император Константин VII Багрянородный и патриарх Константинопольский Феофилакт крестили русскую княгиню лично: «И было наречено ей в крещении имя Елена, как и древней царице-матери императора Константина I». Патриарх напутствовал Ольгу словами: «Благословенна ты в женах русских, ибо оставила тьму и возлюбила Свет. Благословят тебя русские люди во всех грядущих поколениях, от внуков и правнуков до отдаленнейших потомков твоих».

Существуют и другие версии, кто, когда и при каких политических обстоятельствах крестил великую княгиню Ольгу. Одно известно точно — произошло это в столице Византии. В Киев правительница вернулась уже христианкой.

Читать еще:  Двойняшки из Китая и генетический эксперимент: в чем причины скандала

Пятница, 24 июля — равноап. Ольги

Тропарь Честному Кресту, глас 1:

Спаси́, Го́споди лю́ди Твоя́,/ и благослови́ достоя́ние Твое́,/ побе́ды на сопроти́вныя да́руя,// и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Тропaрь честн0му и3 животворsщему кrтY, глaсъ №:

С паси2, гDи, лю1ди тво‰,/ и3 благослови2 достоsніе твоE,/ побBды на сопроти6вныz дaруz,// и3 твоE сохранsz кrт0мъ твои1мъ жи1тельство.

Тропарь преподобномученице Елисавете, глас 1-й:

Смире́нием досто́инство кня́жеское сокры́вши, / богому́драя Елисаве́то, / сугу́бым служе́нием Ма́рфы и Мари́и / Христа́ почти́ла еси́. / Милосе́рдием, терпе́нием и любо́вию себе́ предочи́стивши, / я́ко же́ртва пра́ведная Бо́гу принесла́ся еси́. / Мы же, чту́ще доброде́тельное житие́ и страда́ния твоя́, / я́ко и́стинную наста́вницу усе́рдно про́сим тя: / свята́я му́ченице вели́кая княги́не Елисаве́то, // моли́ Христа́ Бо́га спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Тропaрь прпdбномyченицэ Е#3лісавeтэ, глaсъ №:

С мирeніемъ дост0инство кнsжеское сокрhвши, / бGомyдраz є3лисавeто, / сугyбымъ служeніемъ мaрfы и3 марjи / хrтA почти1ла є3си2. / млcрдіемъ, терпёніемъ и3 люб0вію себE пред8wчи1стивши, / ћкw жeртва прaведнаz бGу принеслaсz є3си2. / мh же, чтyще добродётельное житіE и3 страд†ніz тво‰, / ћкw и4стинную настaвницу ўсeрднw пр0симъ тS: / с™az м§нце вели1каz кнzги1не є3лисавeто, // моли2 хrтA бGа сп7сти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz.

Тропарь равноапостольней княгине Ольге, глас 1:

Кpила́ми богоpазу́мия впеpи́вши твой ум,/ возлете́ла еси́ пpевы́ше ви́димая тва́pи,/ взыска́вши Бо́га и Твоpца́ вся́ческих,/ и, Того́ обpе́тши, па́ки pожде́ние Кpеще́нием пpия́ла еси́,/ дpе́ва живо́тнаго наслажда́ющися, нетле́нна во ве́ки пpебыва́еши,// О́льго пpисносла́вная.

Тропaрь равноапcльнэй џльгэ, кнzги1нэ рwссjйстэй, глaсъ №:

К рилaми бGоразyміz впери1вши тв0й ќмъ,/ возлетёла є3си2 превhше ви1димыz твaри,/ взыскaвши бGа и3 творцA всsческихъ:/ и3 того2 њбрётши, пaки рождeніе крещeніемъ пріsла є3си2:/ дрeва жив0тнагw наслаждaющисz, нетлённа во вёки пребывaеши,// џльго приснослaвнаz.

Кондак Честному Кресту, глас 4:

Вознесы́йся на Крест во́лею,/ тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству/ щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же,/ возвесели́ нас си́лою Твое́ю,/ побе́ды дая́ нам на сопоста́ты,/ посо́бие иму́щым Твое́ ору́жие ми́ра,// непобеди́мую побе́ду.

Кондaкъ честн0му и3 животворsщему кrтY, глaсъ д7:

В ознесhйсz на кrтъ в0лею/ тезоимени1тому твоемY н0вому жи1тельству/ щедрHты тво‰ дaруй хrтE б9е:/ возвесели2 нaсъ си1лою твоeю,/ побBды даS нaмъ на сопостaты,/ пос0біе и3мyщымъ твоE nрyжіе ми1ра,// непобэди1мую побёду.

Кондак преподобномученице Елисавете, глас 2-й:

Вели́чие по́двига ве́ры кто пове́сть: / во глубине́ земли́, я́ко в раи́ све́тлости, / страстоте́рпица вели́кая княги́ня Елисаве́та / со А́нгелы во псалме́х и пе́ниих ра́довашеся / и, убие́ние претерпева́ющи, о безбо́жных мучи́телех взыва́ше: / Го́споди, прости́ им грех сей, / не ве́дят бо, что творя́т. / Тоя́ моли́твами, Христе́ Бо́же, // поми́луй и спаси́ ду́ши на́ша.

Кондaкъ прпdбномyченицэ Е#3лісавeтэ, глaсъ в7:

В ели1чіе п0двига вёры кто2 повёсть: / во глубинЁ земли2, ћкw въ раи2 свётлости, / страстотeрпица вели1каz кнzги1нz є3лисавeта / со ѓгGлы во pалмёхъ и3 пёніихъ рaдовашесz / и3, ўбіeніе претерпэвaющи, њ безб0жныхъ мучи1телехъ взывaше: / гDи, прости2 и5мъ грёхъ сeй, / не вёдzтъ бо что2 творsтъ. / ТоS мlтвами, хrтE б9е, // поми1луй и3 сп7си2 дyши нaшz.

Читать еще:  Проблема мышления в немецкой классической философии. Проблемы познания в философии И

Кондак равноапостольней княгине Ольге, глас 4:

Воспое́м днесь Благоде́теля всех Бо́га,/ просла́вльшаго в Росси́и О́льгу Богому́друю:/ да моли́твами ея́ / пода́ст душа́м на́шим // грехо́в оставле́ние.

Кондaкъ равноапcльнэй џльгэ, кнzги1нэ рwссjйстэй, глaсъ д7:

В оспоeмъ днeсь бlгодётелz всёхъ бGа,/ прослaвльшаго въ рwссjи џльгу бGомyдрую,/ да моли1твами є3S/ подaстъ душaмъ нaшымъ// грэхHвъ њставлeніе.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Кондак за умерших, глас 6:

Со святы́ми упоко́й,/ Христе́,/ ду́ши раб Твои́х,/ иде́же несть боле́знь, ни печа́ль,/ ни воздыха́ние,// но жизнь безконе́чная.

Кондaкъ њ ўс0пшихъ, глaсъ ѕ7:

С о с™hми ўпок0й/ хrтE,/ дyшы р†бъ твои1хъ,/ и3дёже нёсть болёзнь, ни печaль,/ ни воздыхaніе,// но жи1знь безконeчнаz.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кондак Богородице, глас 6:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти:/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,// предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Кондaкъ ко прес™ёй бцdэ, глaсъ ѕ7:

П редстaтельство хrтіaнъ непостhдное,/ ходaтайство ко творцY непрел0жное,/ не прeзри грёшныхъ молeній глaсы,/ но предвари2 ћкw бlгaz на п0мощь нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2:/ ўскори2 на мlтву, и3 потщи1сz на ўмолeніе,// предстaтельствующи при1снw бцdе, чтyщихъ тS.

Прокимен в пятницу, Кресту Господню, глас 7:

Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего,/ и покланя́йтеся подно́жию но́гу Его́, я́ко свя́то есть.

Прокjменъ въ пzт0къ, кrтY гDню, глaсъ з7:

В озноси1те гDа бGа нaшего,/ и3 покланsйтесz подн0жію нHгу є3гw2, ћкw свsто є4сть.
Стjхъ: Г Dь воцRи1сz, да гнёваютсz лю1діе.

Прокимен равноапостольной, глас 8:

Чтец: Проки́мен, глас осьмы́й: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их,/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их.
Хор: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их,/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их.
Чтец: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь.
Хор: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их,/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их.
Чтец: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их,
Хор: И в концы́ вселе́нныя глаго́лы их.

Прокjменъ равноапcльныz, глaсъ >:

Прокjменъ, глaсъ >: В о всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ,/ и3 концы2 вселeнныz глаг0лы и4хъ.
Стjхъ: Н б7сA повёдаютъ слaву б9ію, творeніе же рукY є3гw2 возвэщaетъ твeрдь.

Причастен Кресту Господню, в пятницу:

Спасе́ние соде́лал еси́ посреде́ земли́, Бо́же.

Причaстенъ кrтY гDню, въ пzт0къ:

С пасeніе содёлалъ є3си2 посредЁ земли2 б9е.

Причастен равноапостольной княгини Ольги:

Никто́же мо́жет приити́ ко Мне, а́ще не Оте́ц, посла́вый Мя, привлече́т Его́, рече́ Госпо́дь.

Причaстенъ с™hz равноапcльныz џльги, кнzги1ни рwссjйстэй:

Н икт0же м0жетъ пріити2 ко мнЁ, ѓще не nц7ъ послaвый мS привлечeтъ є3го2, речE гDь.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector